Hướng dẫn đẩy lệnh thanh toán hộ trên taobao

Chi tiết cách thanh toán hộ trên taobao mọi người bấm vào clip để xem nha 

https://www.youtube.com/watch?v=m8PuCmttUXI